Gen

Gen za receptor β retinoične kiseline (engl. retinoic acid receptor beta gene, RARB) smješten je na kraćem (p) kraku kromosoma 3 (3p24.2; ID gena: 5915). U ljudskom genomu veličine je 423 kb, a sastoji se od 13 kodirajućih sekvenci i četiri promotorske regije. RARB kodira receptor β retinoične kiseline (RAR-beta), koji je član porodice receptora retinoične kiseline zajedno s RAR-alfa i RAR-gama. RAR-beta je nuklearni receptor i transkripcijski faktor kojeg aktivira retinoična kiselina (biološki aktivan oblik vitamina A)  te regulira ekspresiju velikog broja gena u ljudskom organizmu. Ima ključnu ulogu u razvoju probavnog sustava, očiju, mozga (naročito strijatuma) te miogenezi ljudskog embrija.  

Budući da je i supresor tumora, u posljednjih 20 godina RAR-beta je u fokusu istraživanja vezanih uz terapiju raka.

 

Detaljnije informacije o RARB genu i RAR-beta: 

https://ghr.nlm.nih.gov/gene/RARB#conditions 

https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=RARB